Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Primus Inter Pares

PRIMUS INTER PARES  

System stypendialny dla uczniów klas  7 i 8 

Zasady przyznawania nagrody PRIMUS INTER PARES.

1. Nagroda PRIMUS INTER PARES może być przyznana uczniowi, który:

1.1. uzyskał najwyższą średnią ocen na poziomie klas i zachowanie minimum bardzo dobre i/lub,

1.2. uzyskał tytuł laureata i/lub finalisty w konkursie kuratoryjnym dla uczniów szkół podstawowych i olimpiady dla uczniów szkół podstawowych zwalniających z egzaminu końcowego po szkole podstawowej i/lub,

1.3. uzyskał tytuł laureata w konkursie/zawodach sportowych znajdującym się na zweryfikowanej liście konkursów opracowanej przez Kapitułę nagrody PRIMUS INTER PARES i/lub,

1.4. wyróżnił się działalnością na rzecz społeczności szkolnej i/lub środowiska lokalnego.

1.5. wyróżnił się nieprzeciętnymi umiejętnościami w wybranej dziedzinie.

2. Zasady przyznawania nagrody PRIMUS INTER PARES:

2.1.  nagrodę przyznaje powołana na każdy rok szkolny Kapituła Nagrody PRIMUS INTER PARES w skład której wchodzą:

- przedstawiciel Zarządu PSPO Oddział I,

- dyrektor Szkoły,

- Rada Samorządu Uczniowskiego,

- opiekun Samorządu Uczniowskiego,

- przedstawiciel zespołu matematyczno – przyrodniczego,

- przedstawiciel zespołu humanistycznego,

- przedstawiciel zespołu językowego,

- przedstawiciel zespołu wychowania fizycznego,

- przedstawiciel zespołu artystycznego,

2.2. nominację do nagrody PRIMUS INTER PARES składa wychowawca klasy lub tutor przedmiotowy (w przypadku uczniów objętych programem pracy z uczniem uzdolnionym) do Kapituły Nagrody przed zakończeniem klasy 6-ej, 7-ej lub 8-ej.