Double-click to edit
Toggle toolbar
  - + x
Start  
Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
 • Przedszkole Niepubliczne Motylkowa Akademia
 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Proces Rekrutacji do Liceum

 

Od roku szkolnego 2016/2017 nauka w liceum odbywa się w innowacyjnej formie. Liceum realizuje innowację pedagogiczną „Za sterami własnej edukacji, czyli tutoring
w szkole”.

Tutoring to metoda w edukacji, która na pierwszym miejscu stawia zindywidualizowany kontakt między nauczycielem (tutorem – z łac. opiekun)
a uczniem, czyli w najprostszym ujęciu: uczeń zdobywa wiedzę pod okiem nauczyciela-mistrza. To właśnie starożytne źródła tego podejścia: osoba mistrza charakteryzuje się wiedzą i doświadczeniem i w życzliwej relacji wspiera ucznia
w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności.

Więcej informacji o tutoringu znajdą Państwo na naszej stronie

Tutoring

O przyjęciu do liceum decyduje Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 • Dyrektor Zespołu Edukacyjnego
 • Przedstawiciel Zarządu PSPO Oddział I
 • Dyrektor liceum lub osoba wyznaczona przez Dyrektora
 • Pedagog/Psycholog liceum

Komisja rekrutacyjna zajmować się będzie oceną dokumentacji zgromadzonej
w trakcie procesu rekrutacyjnego. W pierwszym etapie rekrutacji, zwanym trybem konkursowym, Komisja może zdecydować o przyjęciu kandydatów, którzy:

 • są laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych,
 • wyróżnili się wynikami w nauce za I semestr roku szkolnego 2019/2020,
 • otrzymali co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
 • otrzymali wysoki wynik z egzaminów wewnętrznych (język polski, matematyka, język angielski).

W drugim etapie rekrutacji, zwanym trybem uzupełniającym brane będą pod uwagę:

 • średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
 • wyniki z egzaminów wewnętrznych (język polski, matematyka, język angielski),
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty
 • ocena zachowania,
 • pozytywna ocena po rozmowie kwalifikacyjnej.

Informujemy także, że rozmowa kwalifikacyjna nie służy ocenie wiedzy kandydata, lecz poznaniu jego zainteresowań i osobowości. Pytania zadawane podczas tej rozmowy mogą dotyczyć: literatury, pasji, szkoły, kolegów, miejsca zamieszkania, codziennych zajęć.

 

INFORMACJA O OPŁATACH REKRUTACYJNYCH 

Uprzejmie informujemy, że opłatę rekrutacyjną do liceum, w wysokości 150 zł, należy wpłacać na konto (tytuł przelewu: imię i nazwisko ucznia, rekrutacja 1 kl. 2020/2021):

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

16 1050 0161 5240 0000 0000 1710 

 

Kalendarz rekrutacji na rok szkolny 2020 / 2021

TRYB KONKURSOWY

26 luty – 6 marca 2020 r.  składanie:

- podań o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 43 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Lotników Amerykańskich,

- zaświadczenia o ocenach śródrocznych i ocenie zachowania w klasie ósmej szkoły podstawowej, poświadczonego przez wychowawcę klasy.

14 marca 2020 r.

Wypełnianie przez kandydatów wewnętrznych testów z języka polskiego, matematyki,  języka angielskiego.

16 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych w trybie konkursowym.

Do 17 kwietnia 2020 r.

Składanie potwierdzenia woli podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym nr 43 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Lotników Amerykańskich przez zakwalifikowanych kandydatów  poprzez dostarczenie:

- Umowy o kształcenie podpisanej przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych (umowa do pobrania w sekretariacie Szkoły po 16 kwietnia 2020 r.),

- kopii aktu urodzenia dziecka, lub innego dokumentu potwierdzającego dane osobowe opiekunów dziecka (do wglądu),

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  (do dnia 29 czerwca 2020 r.),

- oryginału zaświadczenia z OKE o wyniku egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty (do dnia 29 czerwca 2020 r.),

- karty zdrowia ucznia z poprzedniej szkoły, (do dnia 29 czerwca 2020 r.),

- 2 zdjęć legitymacyjnych podpisanych na odwrocie,

- potwierdzenia wpłaty wpisowego.

TRYB UZUPEŁNIAJĄCY

(w przypadku wolnych miejsc po zakończeniu trybu konkursowego)

Uczniowie niezakwalifikowani w trybie konkursowym proszeni są o deklarację chęci uczestniczenia w rekrutacji w trybie uzupełniającym, poprzez zgłoszenie tego faktu  w sekretariacie szkoły.

17 kwietnia 2020 r. – 31 lipca 2020 r. składanie:
- podań do Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 43 z Oddziałami Dwujęzycznymi,
- ocen z pierwszego semestru oraz przewidywanych na koniec roku szkolnego,
- na adres podany w podaniu sekretariat szkoły prześle ankietę rekrutacyjną. Prosimy o wypełnienie i zwrot ankiety w terminie 3 dni od jej otrzymania.
- świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)'
- zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał).

5 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie listy uczniów klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 43 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Lotników Amerykańskich w roku szkolnym 2020/2021.

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 43 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Lotników Amerykańskich dostępna będzie na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

Informacji o uczniach przyjętych do szkoły będzie udzielał również telefonicznie lub mailowo sekretariat szkoły.

6 sierpnia - 7 sierpnia 2020 r.

Składanie potwierdzenia woli podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym nr 43 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Lotników Amerykańskich przez zakwalifikowanych kandydatów poprzez dostarczenie:
- Umowy o kształcenie podpisanej przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych (umowa do pobrania w sekretariacie Szkoły od 5 sierpnia 2020 r.),
- kopii aktu urodzenia dziecka, lub innego dokumentu potwierdzającego dane osobowe opiekunów dziecka (do wglądu),
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
- oryginału zaświadczenia z OKE o wyniku egzaminu kończącego edukację w szkole podstawowej,
- karty zdrowia ucznia z poprzedniej szkoły,
- 2 zdjęć legitymacyjnych podpisanych na odwrocie,
- potwierdzenia wpłaty wpisowego.

Przyjęcia uczniów  do klas programowo wyższych

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składa w sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego  Niepublicznego nr 43 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Lotników Amerykańskich,

- świadectwo ukończenia poprzedniej klasy (oryginał lub kopia),

- 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie.

Przy przyjęciu kandydata do Liceum Ogólnokształcącego  Niepublicznego nr 43 im. Lotników Amerykańskich brane są pod uwagę:

- średnia ocen na świadectwie z klasy poprzedniej,

- ocena zachowania,

- wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Ostateczną decyzję podejmuje Komisja Rekrutacyjna Szkół.

 

Podanie do liceum - rok szkolny 2020 / 2021

Zasady rekrutacji do liceum - rok szkolny 2020 / 2021